NDC מממנת ארגונים ישראלים

לפני כעשור, העבירה NDC מימון נרחב לארגוני שמאל-רדיקלי ישראלים, כצינור להעברת כספים ממספר מדינות אירופאיות לארגוני שמאל ישראלים, מה שהביא לביקורת על כך שהארגונים הללו מקבלים כספים שיש להם קשר אל מקורות פיננסיים תומכי טרור.

בשנת 2012 הפסיקה NDC את התמיכה בארגונים ישראלים. לקראת סוף שנת 2019 חידשה NDC את התמיכה הכספית במספר מצומצם של ארגונים ישראלים, בסכומי עתק.

מקור הכסף הוא מממשלת שבדיה במסגרת תכנית
 HUMAN RIGHT PROGRAM 2018-2023 שמטרתה "לחזק את היחס המכבד כלפי זכויות אדם והחוק הבינלאומי" היקף התכנית הוא כ-8 מיליון דולר מתוכם כבר חולקו 3.6 מיליון דולר, והיא מיועדת עבור מימון ארגונים ישראלים ופלסטינים באמצעות קרן NDC.

הארגונים הישראלים שקיבלו את הכסף (נכון לשנים 2020-2019):

ארגון 'שוברים שתיקה' קיבל 2,642,838 ש"ח

ארגון 'גישה' -  קיבל 3,508,243 ש"ח

ארגון 'בצלם' - קיבל 2,097,650 ש"ח

ארגון 'יש דין' - קיבל 2,647,706 ש"ח (לא מציין במסמכיו את NDC אלא את שם הפרוייקט)


הארגונים הפלסטיניים שנבחרו לתוכנית:

-DCI-PS  האגודה הבינלאומית לזכויות הילד סניף פלסטין: ארגון שתומך בקמפיין ה BDS וקשור לארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.

 Al-Haq:ארגון שמנהל לוחמה משפטית נגד מדינת ישראל ומקדם את קמפיין ה BDS. מנכ"ל הארגון, שעאוון ג'ברין, פעיל בארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'. בג"צ כתב בפסיקה נגדו "בחלק משעות פעילותו הוא מנהל של ארגון זכויות אדם ובחלק האחר הוא פעיל בארגון טרור".

Badil: ארגון שמקדם אג'נדה אנטי ישראלית חריפה, מפיץ קריקטורות אנטי שמיות ומקדם את קמפיין הBDS.

-: Al-Mezan ארגון שמנהל לוחמה משפטית נגד ישראל ומקדם את קמפיין הBDS.

יש לציין כי בנובמבר 2021, הכריז שר הביטחון בני גנץ, על הארגונים Al-Haq ו - DCI-PS
כארגוני טרור בהיותם זרוע של ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו